Điều khoản sử dụng

Các điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ hiển thị dưới đây (sau đây gọi là “Điều khoản và Điều kiện”, hoặc “Điều Khoản Sử Dụng”) quy định các điều khoản và điều kiện được đồng ý bởi và giữa Công ty Cổ phần GOSU (sau đây gọi tắt là “Công ty”, hoặc “GOSU”, hoặc “chúng tôi”) và người sử dụng (sau đây gọi tắt là “người dùng”, hoặc “bạn”) về việc, hoặc có liên quan tới việc cung cấp, sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử và các dịch vụ có liên quan bởi Công ty (sau đây gọi tắt là “Dịch vụ”)

 1. QUY ĐỊNH CHUNG

Bằng việc ghé thăm website  và sử dụng các dịch vụ, bạn đã đọc, hiểu, chấp nhận và đồng ý tuân thủ những điều khoản dưới đây, Chính sách Quảng cáo và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Chúng tôi thực hiện Điều Khoản Sử Dụng này theo quy định của pháp luật hiện hành và không nội dung nào trong các tài liệu trên cản trở quyền của chúng tôi tuân thủ các quy định hoặc yêu cầu của chính phủ, tòa án, cơ quan thi hành án liên quan đến việc Bạn sử dụng các dịch vụ hoặc thông tin do chúng tôi nhận được hoặc thu được từ việc sử dụng các dịch vụ của Bạn.

 1. TỪ CHỐI BẢO ĐẢM

Website và các dịch vụ được cung cấp dựa trên nguyên tắc không bảo hành, trên cơ sở dịch vụ và tính năng sẵn có mà Chúng tôi không đảm bảo rằng các tính năng trên website hoặc các dịch vụ sẽ đáp ứng các yêu cầu của Bạn hoặc đảm bảo rằng sự vận hành các phần mềm hoặc các dịch vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc bị lỗi.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự mất mát dữ liệu, tổn thất lợi ích nào hoặc các vấn đề khác liên quan đến việc truy cập website và sử dụng các dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn đến tất cả các thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, đồ họa, video, thông điệp hoặc các nguyên liệu khác (“Nội dung”) mà Bạn có thể lưu giữ, đưa lên, hoặc truyền tải thông qua dịch vụ. Bạn đồng ý sử dụng các dịch vụ với tất cả sự rủi ro.

 1. THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Chúng tôi có thể - với toàn quyền hạn của mình và vào bất cứ lúc nào - bổ sung, sửa đổi hay xóa bỏ bất kỳ thông tin nào, Điều khoản sử dụng nào cũng như thay đổi sự trình bày, thành phần hoặc chức năng của hệ thống mà không cần báo trước. Nếu các bạn không đồng ý với những thay đổi đó, các bạn có thể ngưng sử dụng dịch vụ. Việc các bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ đồng nghĩa với bạn đồng ý với những thay đổi đó.

 1. QUY ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đã tự nguyện chấp thuận các điều khoản, quy định do chúng tôi ban hành, ngoài ra Bạn bị ràng buộc phải chấp thuận và tuân thủ các quy định của pháp luật. Các tranh chấp xảy ra nếu có do hai bên thỏa thuận giải quyết trên cơ sở hợp tác và thỏa thuận.

 1. QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ, SỬ DỤNG TÀI KHOẢN VÀ THANH TOÁN PHÍ DỊCH VỤ

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ cho Bạn hoàn toàn thông qua hệ thống trực tuyến của Website từ khi Bạn bắt đầu đăng ký tài khoản, lựa chọn dịch vụ cũng như tiến hành thanh toán phí dịch vụ mà Bạn sử dụng dịch vụ của Chúng tôi.

Bạn xác nhận và đồng ý rằng Bạn đã nghiên cứu kỹ càng và sẽ tuân thủ đầy đủ các quy định về đăng ký tài khoản, phương thức tính phí và thanh toán chi phí được đăng trên Website của chúng tôi. Bằng việc Bạn xác nhận hoàn thành thủ tục đăng ký tài khoản trên website, Bạn đã chấp nhận bị ràng buộc thực hiện đối với các Quy định về Đăng ký và sử dụng dịch khi Bạn tham gia sử dụng dịch vụ của Chúng tôi.

Chúng tôi luôn thay đổi và/hoặc sửa đổi nội dung Điều khoản sử dụng này cũng như các Quy định về đăng ký và sử dụng dịch vụ với mục đích hoàn thiện tốt nhất nội dung các quy định và đáp ứng tối đa sự tiện dụng và hiệu quả khi Bạn sử dụng các dịch vụ cũng như đảm bảo nâng cao lợi ích của Chúng tôi khi cung cấp các dịch vụ.

Chúng tôi giữ quyền nhưng không có nghĩa vụ thông báo tới Bạn đối với bất kỳ sự thay đổi và/hoặc sửa đổi các Quy định về đăng ký và sử dụng dịch vụ. Những sự thay đổi và/hoặc sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay khi đăng lên Website. Nếu Bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ sau khi các thay đổi và/hoặc sửa đổi được đăng lên, Bạn đã chấp nhận và đồng ý với các thay đổi và/hoặc sửa đổi đó.

 1. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Bạn xác nhận và đồng ý rằng chúng tôi chỉ sẵn sàng cung cấp các dịch vụ nếu Bạn đồng ý giới hạn trách nhiệm của chúng tôi đối với Bạn và các bên thứ ba. Bạn đồng ý rằng Bạn chịu trách nhiệm bồi thường duy nhất và toàn bộ đối với bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào tới chúng tôi liên quan đến bất kỳ sự vi phạm quy định sử dụng nào do việc Bạn sử dụng các dịch vụ hoặc ngừng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Bạn đồng ý tự chịu trách nhiệm với các nội dung và thông tin cung cấp cho chúng tôi

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho chúng tôi và các công ty liên kết của chúng tôi và mỗi nhân viên, giám đốc, người lao động, đại lý, đại diện, người cung cấp thông tin và bên cấp phép của chúng tôi không bị tổn hại bởi bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện, chi phí, tổn thất, thiệt hại, phán quyết của tòa án và phí tổn nào, bao gồm nhưng không giới hạn phí luật sư, phí bồi thường thiệt hại, chi phí tố tụng, lãi chậm trả liên quan đến hoặc phát sinh từ bất kỳ khiếu nại, mâu thuẫn, tranh chấp, thủ tục tố tụng pháp lý tại Tòa án hoặc các tổ chức Trọng tài, tổ chức Hòa giải, các quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền … liên quan đến hoặc phát sinh từ các sản phẩm và dịch vụ. Chúng tôi giữ quyền, bằng chi phí của mình, đảm nhận hoàn toàn việc bảo vệ và kiểm soát (nhưng không có trách nhiệm) đối với bất kỳ vấn đề nào phát sinh như vậy tùy thuộc vào sự bồi thường của Bạn.

 1. BẢO VỆ BẢN QUYỀN VÀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Các dịch vụ, và tất cả các phần mềm cần thiết, nguyên liệu cấu thành của dịch vụ và khai thác, triển khai dịch vụ, và bao gồm cả các quyền sở hữu trí tuệ đối với các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi, và tất cả các phần mềm cần thiết, nguyên liệu cấu thành của dịch vụ (“Sở hữu Trí tuệ”), được bảo vệ bởi bản quyền, quyền về thương hiệu, nhãn dịch vụ, hoặc quyền tài sản khác do chúng tôi sở hữu hoặc được sở hữu bởi bên thứ ba nào mà đã cấp quyền sở hữu trí tuệ cho chúng tôi. Bạn không được quyền sử dụng bất kỳ tên thương mại, nhãn hiệu của hàng hóa và dịch vụ, biểu tượng, tên miền và các hình thức nhận diện hàng hóa, dịch vụ đặc trưng nào khác hoặc phái sinh, xuất bản, tái xuất bản bất kỳ Sở Hữu Trí Tuệ của chúng tôi vào mục đích thương mại trừ khi Bạn được sự chấp thuận bằng văn bản của chúng tôi.

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và yêu cầu Người sử dụng các dịch vụ cũng như vậy. Bạn không được tải lên, gắn vào, đăng lên, truyền đi hoặc bằng cách khác tạo sẵn bất kỳ nguyên liệu cấu thành nào gây ảnh hưởng đến bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ về bản quyền, thương hiệu, bí mật thương mại hoặc quyền tài sản khác của bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào. Chúng tôi có quyền chấm dứt đường truy cập vào các dịch vụ hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác do chúng tôi cung cấp đối với người bị nghi ngờ xâm phạm.

Bạn đồng ý để chúng tôi tự do sử dụng, công bố, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc liên lạc nào khác và thông tin được bạn cung cấp cho chúng tôi (“Phản hồi”) có liên quan tới trò chơi và/hoặc dịch vụ của Trò chơi một cách hoàn toàn miễn phí. Bạn từ bỏ và đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền và sự đòi hỏi với bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí và/hoặc các kiểu chi trả khác liên quan đến việc chúng tôi sử dụng, công bố, áp dụng, và/hoặc chỉnh sửa bất kỳ thành phần hoặc tất cả phản hồi của bạn.

 1. NHỮNG HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM

Xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận, sử dụng hay tìm cách xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận hoặc sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ của trò chơi, và/hoặc bất kỳ khu vực dữ liệu nào khác.

Sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào trò chơi hay làm thay đổi kết quả chơi bình thường (hack, cheat, bots…) Lợi dụng lỗi của hệ thống Trò chơi (nếu có) để phá hoại hoặc trục lợi.

Mạo nhận là các thành viên khác, Admin, Trò chơi Master (GM), nhân viên Công ty GOSU… nhằm mục đích trục lợi. Hãy lưu ý rằng, trong bất cứ trường hợp nào, GM hoặc Admin cũng không yêu cầu bạn cung cấp mật mã và các thông tin bảo mật cá nhân khác.

Gửi lên hoặc truyền phát bất kỳ thông tin bất hợp pháp, lừa gạt, bôi nhọ, sỉ nhục, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm, đe dọa, lăng mạ, thù hận, kích động, phản động, xuyên tác… hoặc trái với chuẩn mực đạo đức chung của xã hội thuộc bất kỳ loại nào, bao gồm cả việc truyền bá hay khuyến khích những hành vi có thể cấu thành tội phạm hay vi phạm bất cứ điều khoản nào của luật pháp địa phương, quốc gia hay nước ngoài.

Bàn luận, tuyên truyền, chống phá và xuyên tạc chính quyền, thể chế chính trị, và các chính sách của nhà nước... Trường hợp phát hiện, không những bị xóa bỏ tài khoản mà chúng tôi còn có thể cung cấp thông tin của người đó cho các cơ quan chức năng để xử lý theo pháp luật.

Gửi hoặc truyền bất kỳ dạng nào của quảng cáo, mời gọi, thư dây chuyền, cơ hội đầu tư hay bất kỳ dạng liên lạc có mục đích thương mại nào, trừ khi có sự cho phép bằng văn bản của Công ty GOSU.

Gửi hoặc truyền bất kỳ thông tin hoặc phần mềm nào có chứa bất kỳ loại virus, Trojan hay các thành phần nguy hại nào.

Gửi hoặc tải lên, gửi, xuất bản, truyền, tái sản xuất hoặc phân phối dưới bất cứ hình thức nào những nội dung được bảo vệ bởi luật bản quyền và luật sở hữu trí tuệ của Trò chơi; hoặc tạo ra các biến thể của các nội dung đó mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chủ nhân hoặc người giữ bản quyền.

Tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật.

 1. LUẬT ÁP DỤNG

Điều khoản sử dụng này được điều chỉnh bởi và giải thích phù hợp với pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng này không hợp pháp, vô hiệu hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thực hiện được, thì điều khoản đó sẽ được xem là tách rời khỏi Điều khoản sử dụng này và không ảnh hưởng đến hiệu lực và tính thực thi của bất kỳ điều khoản còn lại nào của Điều khoản sử dụng này.

Khi sử dụng dịch vụ tại trang web này, bạn đã mặc nhiên chấp nhận điều khoản trong bản quy định này. Chúng tôi hoạt động hoàn toàn trong khuôn khổ luật pháp Việt Nam và cam kết tuân thủ các pháp chế của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Các điều khoản trên là phù hợp với luật pháp hiện hành và đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người sử dụng dịch vụ của Công ty GOSU.

3.4 Chính sách sử dụng và bảo vệ dữ liệu đối với tài khoản Facebook

Facebook tạo ra các công nghệ và dịch vụ nhằm hỗ trợ mọi người kết nối với nhau, xây dựng cộng đồng và phát triển doanh nghiệp, GOSU sử dụng tính năng tuyệt vời này của Facebook để bạn có thể dễ dàng kết nối. Các Điều khoản này điều chỉnh việc bạn sử dụng Facebook:

- Bạn không mất phí sử dụng Facebook hay các sản phẩm và dịch vụ khác thuộc phạm vi điều chỉnh của những Điều khoản này.

- Chúng tôi không bán dữ liệu cá nhân của bạn cho các nhà quảng cáo và cũng không chia sẻ thông tin trực tiếp nhận dạng bạn.

- Làm cách nào để quản lý hoặc xóa thông tin về bạn khi sử dụng ứng dụng đăng nhập Facebook trên trang của chúng tôi?

* Bạn truy cập vào tính năng

Cài đặt Facebook, chọn tab Ứng dụng và trang web, ở đây sẽ hiển thị danh sách các ứng dụng bạn đã từng đồng ý tham gia, chọn GỠ đối với ứng dụng mà bạn không muốn tiếp tục tham gia.

KHI NÀO GOSU SẼ THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN?

 1. GOSU sẽ/có thể thu thập Dữ Liệu Cá Nhân về Bạn:

-   Khi Bạn đăng ký và/hoặc sử dụng các Dịch Vụ, Trò Chơi hoặc Trang Web của GOSU, hoặc đăng ký một Tài Khoản với Chúng tôi;

-   Khi Bạn gửi bất kỳ biểu mẫu nào, bao gồm, nhưng không giới hạn ở đơn đăng ký hoặc các mẫu đơn khác liên quan đến bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của GOSU, bằng hình thức trực tuyến hay dưới hình thức khác;

-   Khi Bạn ký kết bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp các tài liệu hoặc thông tin khác liên quan đến tương tác/ hố trợ giữa Bạn với GOSU.

-  Khi Bạn tương tác với Chúng tôi, chẳng hạn như thông qua các cuộc gọi điện thoại (có thể được ghi âm lại), thư từ, fax, gặp gỡ trực tiếp, các nền tảng ứng dụng truyền thông xã hội và thư điện tử (email);

- Khi Bạn sử dụng các dịch vụ thư điện tử của GOSU, hoặc tương tác với Chúng tôi qua Trò Chơi hoặc Trang Web hoặc các Dịch Vụ của GOSU. Trường hợp này bao gồm, nhưng không giới hạn, thông qua tập tin Cookie mà Chúng tôi có thể triển khai khi Bạn tương tác với các Trò Chơi, Trang Web hoặc các Dịch Vụ của Chúng tôi;

- Khi Bạn thực hiện các giao dịch thông qua trang Trò Chơi hoặc Trang Web của GOSU;

- Trong quá trình Bạn chơi (các) Trò Chơi, sử dụng Trang Web và các Dịch Vụ của GOSU; và khi Bạn gửi Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn cho GOSU vì bất kỳ lý do gì.

 1. Trên đây chỉ là một số trường hợp phổ biến mà GOSU thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn, không phản ánh hết toàn bộ các trường hợp mà GOSU sẽ thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn.

GOSU SẼ THU THẬP NHỮNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN GÌ?

 1. Dữ Liệu Cá Nhân mà GOSU có thể thu thập bao gồm, nhưng không giới hạn các dữ liệu cá nhân cơ bản sau:

-  họ và tên;

- địa chỉ email;

- ngày, tháng, năm sinh;

-  thông tin của Giấy tờ tùy thân (CMND, Căn cước công dân, Hộ chiếu) và ngày cấp, nơi cấp;

- địa chỉ (địa chỉ đăng ký thường trú, địa chỉ liên hệ);

- số điện thoại;

- giới tính;

-  nghề nghiệp;

- thông tin liên quan đến việc thanh toán;

- dữ liệu tổng hợp về nội dung người dùng sử dụng.

 1. Để tránh nghi ngờ, trong mọi trường hợp, Chúng tôi sẽ không xử lý bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào của Bạn mà dữ liệu đó là dữ liệu cá nhân nhạy cảm theo các quy định hiện hành của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
 2. Bạn đồng ý không cung cấp cho Chúng tôi bất cứ dữ liệu nào là dữ liệu cá nhân nhạy cảm, dữ liệu không chính xác hoặc gây hiểu nhầm và Bạn đồng ý sẽ thông báo cho GOSU về bất cứ dữ liệu nào không chính xác hoặc khi có sự thay đổi liên quan đến các dữ liệu này. GOSU bảo lưu quyền (tùy theo quyết định riêng của GOSU) được yêu cầu Bạn cung cấp các tài liệu cần thiết khác để xác minh thông tin mà Bạn cung cấp cho GOSU.
 3. Nếu Bạn sử dụng tài khoản mạng xã hội (như Facebook, Google), tài khoản ứng dụng (như tài khoản Apple) của Bạn (“Tài Khoản Mạng Xã Hội”) và/hoặc số điện thoại của Bạn để đăng nhập, sử dụng các Dịch Vụ của GOSU hoặc liên kết với Tài Khoản mà Bạn đã đăng ký với GOSU thì Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng, GOSU có thể truy cập Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn khi và chỉ khi Bạn và nhà cung cấp dịch vụ Tài Khoản Mạng Xã Hội đồng ý và cho phép Chúng tôi được thực hiện điều đó.
 4. Bạn có quyền chỉnh sửa, yêu cầu chỉnh sửa, yêu cầu cung cấp hoặc xóa Dữ Liệu Cá Nhân đã cung cấp cho Chúng tôi.

THU THẬP CÁC DỮ LIỆU KHÁC

Như với hầu hết các trang web và các ứng dụng di động khác, các dữ liệu mà thiết bị của Bạn gửi cho Chúng tôi có thể bao gồm: dữ liệu về Bạn, được một máy chủ ghi lại khi Bạn sử dụng các Dịch Vụ của GOSU. Thông tin này thường bao gồm nhưng không giới hạn:

- địa chỉ IP;

- hệ điều hành của máy tính/thiết bị di động;

- loại trình duyệt;

- loại thiết bị di động, các đặc điểm của thiết bị di động, mã định danh thiết bị duy nhất (UDID) hoặc mã định danh thiết bị di động (MEID) của thiết bị di động của Bạn;

- địa chỉ tham chiếu của Trang Web (nếu có);

- các trang web mà Bạn đã truy cập để dẫn đến trên trang web hoặc ứng dụng di động của GOSU và thời gian truy cập, đôi khi là “Cookie” (có thể vô hiệu hóa bằng cách sử dụng tùy chọn trình duyệt của Bạn) để giúp trang web ghi nhớ lần truy cập cuối cùng của Bạn.

Nếu Bạn đăng nhập, các thông tin nêu trên sẽ được liên kết với Tài Khoản cá nhân của Bạn. Các thông tin này (không bao gồm Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn) cũng được đưa vào các số liệu thống kê để giúp Chúng tôi thống kê, đánh giá được khách hàng đã truy cập sử dụng Trò Chơi và Trang Web của Chúng tôi như thế nào.

GOSU SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN BẠN CUNG CẤP CHO GOSU NHƯ THẾ NÀO?

 1. GOSU có thể Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn vì một hoặc nhiều mục đích sau đây:

- để đáp ứng các thủ tục pháp lý, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và theo các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- để xem xét và/hoặc xử lý đơn đăng ký/giao dịch của Bạn với Chúng tôi hoặc giao dịch hay thư từ của Bạn với các bên thứ ba qua các Dịch Vụ;

- để quản lý, điều hành, cung cấp và/hoặc quản lý việc Bạn sử dụng và/hoặc truy cập các Dịch Vụ, Trang Web và các Trò Chơi của Chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn), các sở thích của Bạn, Tài Khoản, cũng như quan hệ của Bạn với Chúng tôi;

- để đáp ứng, xử lý, giải quyết, hoàn tất một giao dịch và/hoặc đáp ứng các yêu cầu của Bạn đối với các Dịch Vụ, sản phẩm nhất định;

- để thông báo cho Bạn các vấn đề về Dịch Vụ, cũng như các hoạt động Tài Khoản bất thường;

-  để thực thi các Điều Khoản Dịch Vụ của Chúng tôi hoặc bất kỳ thỏa thuận, điều khoản khác được áp dụng liên quan đến người dùng cuối;

- để bảo vệ sự an toàn cá nhân và các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của người khác, hoặc người được Bạn giám hộ;

- để nhận dạng và/hoặc xác minh Tài Khoản của Bạn;

- để duy trì và quản lý bất kỳ bản cập nhật phần mềm nào và/hoặc các bản cập nhật khác và sự hỗ trợ có thể được yêu cầu tùy lúc nhằm đảm bảo các Dịch Vụ của Chúng tôi hoạt động suôn sẻ;

- để giải quyết hoặc tạo điều kiện để bộ phận chăm sóc khách hàng thực hiện các yêu cầu hợp lý của Bạn, trả lời bất kỳ thắc mắc nào được gửi bởi Bạn hoặc gửi bởi một người khác thay mặt Bạn, với điều kiện người thay mặt Bạn có đầy đủ các giấy tờ chứng minh về việc Bạn đã ủy quyền cho họ thực hiện các công việc, yêu cầu này;

- để liên hệ với Bạn thông qua điện thoại, tin nhắn văn bản, tin nhắn fax, thư điện tử (email), thư hoặc cách thức khác nhằm mục đích quản trị/ quản lý mối quan hệ giữa Bạn với Chúng tôi hoặc việc Bạn sử dụng các Dịch Vụ của Chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc truyền đạt các thông tin cho Bạn liên quan đến các Dịch Vụ của Chúng tôi. Bạn xác nhận và đồng ý rằng Chúng tôi có thể liên lạc với Bạn theo cách gửi thư qua đường bưu điện hoặc gửi thông báo cho Bạn thông qua các phương tiện liên lạc phù hợp, mà các cách thức này có thể tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân nhất định về Bạn (Ví dụ: tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân được ghi trên phong bì thư);

- để thông báo cho Bạn khi một người dùng khác đã gửi cho Bạn một tin nhắn riêng tư hoặc đăng nhận xét cho Bạn trong các Trò Chơi, trên Trang Web hoặc các Dịch Vụ của Chúng tôi;

- để tiến hành các hoạt động nghiên cứu, phân tích và phát triển (bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc phân tích dữ liệu, khảo sát, phát triển và/hoặc thiết lập đặc tính sản phẩm và Dịch Vụ), để phân tích cách thức Bạn sử dụng các Dịch Vụ của Chúng tôi, nhằm mục đích cải thiện các Dịch Vụ hoặc sản phẩm của Chúng tôi và/hoặc cải thiện trải nghiệm khách hàng của Bạn;

- để cho phép quảng cáo và các đợt kiểm tra và khảo sát khác, xác thực quy mô và thành phần của đối tượng mục tiêu của GOSU, và hiểu được trải nghiệm của họ với các Dịch Vụ của GOSU;

- vì mục đích tiếp thị. Trong trường hợp này, thông qua các phương thức liên lạc khác nhau, Chúng tôi sẽ gửi cho Bạn thông tin, tài liệu tiếp thị và quảng bá liên quan đến các sản phẩm và/hoặc Dịch Vụ của GOSU và các công ty con, công ty liên kết với GOSU, cho dù các sản phẩm hoặc Dịch Vụ đó là sản phẩm, Dịch Vụ hiện tại hoặc được tạo ra trong tương lai;

- để lập số liệu thống kê và nghiên cứu đáp ứng yêu cầu báo cáo và/hoặc duy trì sổ sách nội bộ của Chúng tôi hoặc theo quy chế, quy định có liên quan;

- để thực hiện quy trình tìm hiểu, xác minh hoặc thực hiện các hoạt động sàng lọc khác (bao gồm nhưng không giới hạn việc kiểm tra lý lịch) nhằm tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định pháp luật hoặc chính sách quản lý, thủ tục kiểm soát rủi ro của Chúng tôi mà theo đó các quy định, chính sách này được pháp luật yêu cầu hoặc đã được Chúng tôi áp dụng;

-  để kiểm tra các Dịch Vụ của Chúng tôi hoặc hoạt động của GOSU;

- để ngăn chặn hoặc điều tra bất kỳ hành vi vi phạm thực tế hoặc nghi ngờ vi phạm đối với Điều Khoản Dịch Vụ của Chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn hành vi gian lận, phi pháp, thiếu sót hay bất kỳ hành vi sai trái nào khác, cho dù có hoặc không liên quan đến việc Bạn sử dụng các Dịch Vụ của Chúng tôi hay bất kỳ vấn đề nào khác phát sinh từ mối quan hệ giữa Bạn với Chúng tôi;

- để lưu trữ, lập máy chủ, sao lưu (có thể vì mục đích khôi phục sau thảm họa, bao gồm nhưng không giới hạn chiến tranh, hỏa hoạn, thiên tai và/hoặc các sự cố nghiêm trọng khác..., hoặc mục đích khác) đối với Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn;

- để xử lý và/hoặc tạo thuận tiện cho một Giao dịch tài sản kinh doanh hoặc một Giao dịch tài sản kinh doanh tiềm năng, trường hợp giao dịch đó liên quan đến GOSU như một bên tham gia hoặc chỉ liên quan đến một công ty con hay công ty liên kết của GOSU như một bên tham gia hoặc liên quan đến GOSU và/hoặc bất kỳ một hay nhiều công ty con hoặc công ty liên kết của GOSU như (các) bên tham gia, và có thể có các tổ chức bên thứ ba khác tham gia giao dịch này. “Giao dịch tài sản kinh doanh” là các giao dịch mua, bán, cho thuê, sáp nhập, hợp nhất hoặc bất kỳ hoạt động mua lại, thanh lý hay tài trợ nào của một tổ chức hoặc một phần của một tổ chức hoặc của bất kỳ hoạt động kinh doanh hay tài sản nào của một tổ chức; và/hoặc

- bất kỳ mục đích nào mà Chúng tôi thông báo cho Bạn tại thời điểm xin phép Sự Đồng Ý của Bạn.

(gọi chung là "Mục Đích" hoặc "các Mục Đích").

 1. Vì các Mục Đích mà Chúng tôi sẽ/có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn phụ thuộc vào hoàn cảnh hiện có, mục đích đó có thể không xuất hiện bên trên. Tuy nhiên, Chúng tôi sẽ thông báo cho Bạn biết mục đích khác đó tại thời điểm xin phép Sự Đồng Ý của Bạn, trừ khi việc Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân mà không cần có Sự Đồng Ý của Bạn là được phép theo các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân hoặc theo các quy định pháp luật khác.
 2. Bằng Sự Đồng Ý, Bạn đã đồng ý cho phép Chúng tôi được Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn theo tất cả các Mục Đích nêu trên. Trường hợp Bạn chỉ đồng ý với một hoặc một số Mục Đích, Bạn vui lòng không đánh dấu vào ô đồng ý Chính Sách Bảo Mật này. Tuy nhiên, Bạn cần lưu ý rằng, việc này có thể ảnh hưởng đến việc Bạn sử dụng các Dịch Vụ của Chúng tôi.

GOSU BẢO VỆ VÀ LƯU TRỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN BẰNG CÁCH NÀO?

 1. GOSU thực hiện các biện pháp bảo mật khác nhau và luôn nỗ lực để đảm bảo sự an toàn Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn trên các hệ thống của GOSU. Dữ Liệu Cá Nhân của người dùng được lưu trữ đằng sau các mạng bảo mật và chỉ có thể được truy cập bởi một số nhân viên có quyền truy cập đặc biệt đến các hệ thống của GOSU. Tuy nhiên, chắc chắn không thể có sự bảo đảm an toàn tuyệt đối.
 2. Thời hạn GOSU Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn được tính từ khi Chúng tôi có được Sự Đồng Ý của Bạn cho đến thời điểm cuối cùng Bạn sử dụng các Dịch Vụ của Chúng tôi và tiếp tục kéo dài thêm tối thiểu 05 (năm) năm kể từ thời điểm đó. Kể cả trong trường hợp Bạn yêu cầu Chúng tôi xóa Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn theo Mục 12.2, Chúng tôi có thể vẫn phải tiếp tục lưu trữ, sử dụng và/hoặc tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn tuân theo Chính Sách Bảo Mật này để tuân thủ các nghĩa vụ của Chúng tôi theo các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và các quy định pháp luật khác có liên quan.
 3. GOSU sẽ duy trì Dữ Liệu Cá Nhân tuân theo các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và/hoặc các quy định pháp luật hiện hành khác. Có nghĩa là, GOSU có quyền xóa Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn khi GOSU có lý do hợp lý để xác định rằng (i) việc lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân đó không còn phục vụ mục đích xử lý Dữ Liệu Cá Nhân đó nữa; (ii) việc lưu trữ không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích hợp pháp hay mục đích kinh doanh nào và (iii) không còn các lợi ích hợp pháp nào khác để tiếp tục lưu trữ các Dữ Liệu Cá Nhân này. Tùy theo luật áp dụng, Chúng tôi có thể xóa Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn một cách an toàn mà không cần thông báo trước cho Bạn.

Người dùng có thể yêu cầu xóa dữ liệu như thế nào

Người dung cộng đồng GOSU có thể yêu cầu xóa dữ liệu bất cứ lúc nào nếu muốn, chúng tôi cung cấp các kênh để người dung có thể tiếp cận và thực hiện quyền của mình, cụ thể:

- Người dùng có thể gởi yêu cầu hỗ trợ xóa dữ liệu trên các kênh hỗ trợ online của GOSU. Như, website hỗ trợ chính thức của GOSU: https://hotro.gosu.vn/, hotline chăm sóc khách hàng 19007189, và các fanpage chính thức của các game thuộc cộng đồng GOSU.

- Người dùng có thể login vào các game của GOSU, sử dụng chức năng “Xóa tài khoản”. Hệ thống sẽ xóa các thông tin tài khoản của người dùng theo yêu cầu.

HÌnh minh họa chức năng xóa tài khoản trên cộng đồng GOSU