Hậu
Nghệ
Công
Suy
Nhược
Liên
Kích
Ổn
Định

Kim
Ô
Tấn
Công
Bỏng
Xác
Xuất
Choáng

TẾ
công
Tấn
Công
Hồi
Nộ
Mất
HP
Giảm
ST

Ngộ
Không
Thu
Hoạch
Tàn
Huyết
Liên
Kích
Tăng
ST

Tiểu
Linh
Trị
Liệu
Tạo
Khiên
Tăng
ST
Toàn
Thể

Ma
Thủ
Liên
Kích
Đánh
Thương
Thu
Hoạch
Tàn
Huyết

Mặc
Trúc
Duy
Trì
Hồi
Phục
Hồi
Nộ
Ngẫu
Nhiên

Thần
Vương
Cấm
Nộ
Khí
Tăng
ST
Toàn
Thể


Vi
Tấn
Công
Quần
Thể
Tăng
ST
Cố
Định

Nguyệt
Chủ
Tấn
Công
Nhiều
Máu
Bạo
Kích
ST
Nộ

Trì
Tuyết
Hỗ
Trợ
Tăng
ST
Tấng
Công
Tăng
ST

Đông
Thất
Thu
Hoạch
Tàng
Huyết
Tấn
Công
Liên
Tục

Cửu
Liên
Trị
Liệu
Nhóm
Thi
Triển
Liên
Tục

Xích
Minh
Liên
Kích
Đánh
Thường
Tăng
Sát
Thương
 

Đế
Quân
Khắc
Tinh
Hàng
Trước
Tấn
Công
Nhiều
Máu

Mạnh
Tấn
Công
Gây
Độc
Tăng
ST
Ổn
Định

Thường
Nga
Liên
Kích
Nộ
Khí
Tăng
ST
Ổn
Định

Phán
Quan
Sát
Thương
Đơn
Tấn
Công
Liên
Tục

Như
Lai
Xác
Xuất
Phản
Kích
Phản
Kích
Hồi
HP

Nữ
Oa
Tăng
Sát
Thương
Khắc
Tinh
Hàng
Trước